Currently browsing tag

wujiding nampi sang kristus

Sumanak mring sesami

Sumanak Mring Sesami Dados Wujuding Nampi Sang Kristus

Bacaan : Matéus 10: 40-42 | Yérémia 28: 5-9   Saben tiyang tamtu nate nampi tamu. Tamu punika umumipun tiyang ingkang tepang kaliyan ingkang kagungan griya (upaminipun sedherek, kanca, tangga, mitra pedamelan, lan sakpiturutipun), ananging wonten ugi tamu ingkang dereng tepang kaliyan ingkang kagungan griya, lajeng sami pitepangan. Sinten kemawon ingkang …