Currently browsing tag

Sumendhe ing pangrimatipun Gusti

Silhouette of man praying with heavenly cloudscape sunset concept for religion, worship, love and spirituality

Sumendhe Ing Pangrimatipun Gusti

Lelakone Para Rasul  5:27-32 | Jabur 150 | Wahyu 4:1-8 | Yokanan 20:19-31    Gesanging manungsa kalebet tiyang-tiyang pitados mboten saged uwal saking  bot-repoting gesang utawi karibedan.  Karibedan kala wau saged tuwuh saking dhirinipun piyambak, saking sesambetan kaliyan brayatipun, kanca patunggilan, kanca ing panggenan nyambut damel, lan sanes-sanesipun. Karibedan ing …