Currently browsing tag

pangapunten

pangapunten

Endahing Asung Pangapunten

Waosan: Purwaning Dumadi 45 : 3-11, 15  Mestinipun kita nate gadhah kalepatan dhumateng tiyang sanes, mekaten ugi kosok wangsulipun. Rikala tiyang rumaos lepat, temtunipun inggih kepengin kalepatanipun punika kaapunten. Ewasemanten menawi wonten tiyang ingkang gadhah lepat dhumateng piyambakipun, tiyang punika asring angel/awrat menawi kedah paring pangapunten. Saking punika cetha bilih …