Currently browsing

Page 2

martosken

Martosken Pakaryanipun GUSTI ing Saklebeting Kekirangan

waosan: Yokanan 9: 1-41   Kanthi pangrasa kita saged ngraosaken kabingahanipun tiyang pepriman ingkang mripate wuta wiwit lair mila lajeng saged ningali. Tiyang punika nampi kanugrahan ingkang ageng awit pakaryanipun Gusti Yesus ingkang paring kasarasan. Kathah tiyang sami gumun, nanging wonten ingkang boten remen inggih punika tiyang Farisi awit tumindakipun Gusti Yesus …

kesaksian yang dipercaya

Kesaksian Yang Dipercaya

Bacaan: Keluaran 17:1-7;  Yohanes 4:5-42   Pada hakikatnya setiap orang Kristen adalah utusan Kristus di dunia ini. Kita adalah saksi-saksiNya, oleh karena …

karunia hidup kekal

Karunia Hidup Kekal

Bacaan: Mazmur 121 | Yohanes 3 : 1 – 17  Dunia tidak akan bertambah baik tetapi semakin bertambah jahat. Siapa yang sanggup menjaga …

melangkah bersama TUHAN

Melangkah Bersama Tuhan

Bacaan: Kejadian 2:15-17, 3:1-7 | Mazmur 32 | Roma 5:12-19 | Matius 4:1-11  Dalam pencobaan yang dialami manusia di taman Eden maupun …

padha dadia suci

Padha dadia Suci, jalaran Ingsun iki Suci

Waosan: Pangentasan 24: 12-18  |  Mateus 17: 1-9                 Gesang ingkang suci punika tegesipun mboten suci manut kekarepane manungsa, ananging suci punika mirunggan …

sang kristus Ratu sejati

Sang Kristus Ratu Ingkang Sejati

Waosan:  Lukas 23 : 33-43   Ratu punika ingkang kagungan kuwaos paling agung lan nindakaken paprentahan tumraping tiyang kathah. Pramila sinten ingkang jumeneng …

mengembangkan spirit kehidupan

Mengembangkan Spirit Kehidupan

Bacaan: Ayub 19:23-27a  |  Lukas 20:27-38   Semangat adalah salah satu kunci dari keberhasilan kehidupan manusia, baik secara fisik dan spiritual. Semangat dapat …