Currently browsing category

Renungan, Page 3

Sumanak mring sesami

Sumanak Mring Sesami Dados Wujuding Nampi Sang Kristus

Bacaan : Matéus 10: 40-42 | Yérémia 28: 5-9   Saben tiyang tamtu nate nampi tamu. Tamu punika umumipun tiyang ingkang tepang kaliyan ingkang kagungan griya (upaminipun sedherek, kanca, tangga, mitra pedamelan, lan sakpiturutipun), ananging wonten ugi tamu ingkang dereng tepang kaliyan ingkang kagungan griya, lajeng sami pitepangan. Sinten kemawon ingkang …

karya kekal allah tritunggal

Karya Kekal Allah Tritunggal

Bacaan :  Kejadian 1:1-2:4a, Mazmur 8, 2 Korintus 13:11-13, Matius 28:16-20    Sebelum kita mengenal karya kekal Allah Tritunggal, kita harus menyamakan …

Menerima Aliran Hidup dari Roh

Menerima Aliran Hidup dari Roh

Bacaan : Yohanes 7: 37-39 | Kisah Para Rasul 2: 1-21 Mari bayangkan suasana sebuah perayaan penting, begitu meriah dan ramai dengan banyak …

Taberi Nganti-anti Sang Roh Suci

Taberi Nganti-anti Sang Roh Suci

Lelakone Para Rasul 1: 6-14             Gusti Yesus sampun wungu saking pejah lan 40 dinten lajeng sumengka dhateng swarga. Kawontenan ingkang dipun …

mengalirkan kasih

Mengalirkan Kasih

Bacaan : Yohanes 14 : 15-21   Tuhan Yesus mengutus murid-murid untuk dapat mewujudkan kehidupan dalam kasih. Kasih bukan hanya sekedar teori, tetapi …

bersekutu dengan sang gembala

Bersekutu dengan Sang Gembala

Bacaan : Yohanes 10 : 1-10   Salah satu cara Alkitab menerangkan karya Tuhan dalam kehidupan manusia ialah melalui gambaran gembala. Pekerjaan sebagai …

kawungokaken kangge lelados

Kawungokaken Kanggé Lelados

Waosan:  1 PETRUS 1: 17-23      Gusti Yesus sampun Wungu saking antawisipun tiyang pejah, ingkang kita pèngeti lan kita pahargya wonten ing dinten …